Nowe środki unijne

Nowa perspektywa unijna 2021-2027 obejmuje aż 76 miliardów EUR przeznaczonych dla Polski. To 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusze europejskie zostaną przeznaczona na realizację projektów opartych o innowacyjne rozwiązania, wspierające przedsiębiorczość oraz infrastrukturę. Środki dedykowane również na projekty związane z ochroną środowiska, energetykę, edukację oraz pro społeczne.

Kto ma szansę na otrzymanie dotacji?

Grupą, która ma największe szanse na pozyskanie funduszy są firmy o statusie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To dla tych firm przeznaczone są największe środki. Wynika to z polityki Unii Europejskiej, która wspiera konkurencyjność firm o statusie MŚP.

Chcąc otrzymać dotacje na rozwój, należy złożyć odpowiednio przygotowany wniosek w określonym przez instytucję terminie naboru. Pełna dokumentacja aplikacyjna, poza wnioskiem składa się także z załączników, np. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, biznesplan a czasem studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami mają za zadanie uzasadnić celowość i słuszność planowanej inwestycji.

Największe szanse na pozyskanie środków z funduszy europejskich będą miały projekty o charakterze:
a) B+R prowadzących do wdrożenia innowacji produktowej i/lub procesowej,
b) rozwojowym, poszerzenie oferty, wejście na nowe rynki,
c) cyfryzacji i informatyzacji,
d) ekologicznym.

Projekty B+R

Potencjalni wnioskodawcy planujący dofinansować projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe mogą otrzymać dotację, której efektem będzie:
1. zaprojektowanie prototypu, produkcyjnych linii pilotażowych lub przeprowadzenie wirtualnych symulacji,
2. przeprowadzenie testów, które udoskonalą stworzony prototyp, demonstracje, walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
3. wdrożenie wyników prac B+R do prowadzonej działalności.
Projekty B+R mogą otrzymać znacznie wyższe dofinansowanie sięgające nawet 80% poniesionych kosztów.

Co jeszcze będzie można sfinansować z dotacji?

Projekty Inwestycyjne

Budowanie konkurencyjności firm dzięki dotacjom unijnym, obejmować będzie zakup środków trwałych tj. maszyn, urządzeń, sprzętu niezbędnego do rozbudowy istniejącego zakładu oraz prac budowlanych. Szanse na dotację w szczególności będą miały projekty, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne. W każdym programie, inwestycja będzie musiała spełniać założenia polityk horyzontalnych, w tym tych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Będzie można również ubiegać się o bezzwrotne wsparcie w programach dedykowanych wyłącznie ekologicznym rozwiązaniom.

Cyfrowe rozwiązania wsparte z funduszy europejskich

Środki z dotacji będzie można również przeznaczyć na wprowadzenie nowych wirtualnych usług, rozszerzyć portfolio o innowacyjne cyfrowe produkty lub też przenieść działalność do Internetu. Pandemia koronawirusa COVID-19 pokazała nam, że prowadzenie biznesu w sieci jest konieczne do zaistnienia w świadomości klientów. Dlatego nowe fundusze umożliwią również rozwój firmy w sieci poprzez tworzenie sklepów internetowych lub portali e-usługowych.

Kontynuacja poprzedniej perspektywy
W dużej mierze nowa perspektywa, będzie kontynuacją poprzedniej. Aż 30% środków z dotacji będzie przeznaczone na inwestycje związane z poprawą klimatyczną, niskoemisyjnym transportem oraz ochroną środowiska. Inna tendencja to zwiększenie funduszy na prace badawczo-rozwojowe, gdyż właśnie takie inwestycje będą napędzać gospodarkę.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie wątpliwości i odpowiemy na pytania.