Następcą programu Horyzont 2020 jest Program Horyzont Europa 2021-2027. Ten nowy instrument jest dotychczas największym w historii Unii, programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżet wynosi, aż 95,5 mld euro.

Kto będzie realizował program Horyzont Europa 2021-2027

Celem programu jest wsparcie finansowe dla naukowców i innowatorów, którzy wdrażają projekty związane z koniecznymi zmianami systemowi. Działania w ramach instrumentu są podejmowane by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Głównym założeniem jest usprawnienie wdrażania polityki Unii Europejskiej, która skupia się m.in. na problemach o skali globalnej takiej jak zmiany klimatyczne, energia czy ograniczenia degradacji środowiska.
Uruchomienie takiego rodzaju wsparcia jest spowodowane przemianami społeczno-gospodarczymi na obszarze całej Unii Europejskiej. Program Horyzont będzie realizowany za pośrednictwem:
– Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym,
– Stypediów i wymian w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), które są dedykowane najbardziej utalentowanym młodym naukowcom, chcącym poszerzać wiedzę i umiejętności,
– Wspólnego Centrum Badawczego, służącego doradztwem, wsparciem technicznym, a także oferującego możliwość przeprowadzenia kluczowych badań.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa 2021-2027

Warto zaznaczyć, że w ramach niniejszego programu został rozszerzony obszar wsparcia dla przedsiębiorców, których obejmuje II i III filar. To dotacje udzielone przez Europejską Radę ds. Innowacji obejmujące wszystkie inwestycje, które są realizowane w obszarach tzw. klastrów. Zalicza się do nich zdrowie, kulturę, kreatywność i integrację społeczną. Ponadto zakres dofinansowania obejmuje projekty o tematyce takiej jak bezpieczeństwo cywilne dla społeczeństwa, cyfryzację, przemysł, przestrzeń kosmiczną, klimat, energię, mobilność, a także żywność, biogospodarkę, naturalne zasoby, rolnictwo i środowisko.

Trzy główne filary Horyzont Europa

W programie Horyzont Europa na lata 2021-2027 znajdują się 3 filary:
• Doskonała baza naukowa, – podniesienie jakości bazy naukowej Unii Europejskiej, a także zwiększenie konkurencyjności badań na arenie światowej
• Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – wzmocnienie potencjału technologicznego poprzez uruchomienie obszarów tematycznych tzw. klastrów
• Innowacyjna Europa – wsparcie dla nowopowstałych i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji.
Dodatkowo powyższe filary uzupełnione są o dodatkowy element:
• Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej obejmującej wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach kontynentu.
Dzięki powyższym filarom zostają uruchomione projekty innowacyjne i te badawczo-innowacyjne, projekty wspierające oraz działania w zakresie szkoleń i mobilności.

Współdziałanie i synergia z innymi programami polityki UE

Ważnym założeniem nowego programu jest ścisła współpraca z tymi już uruchomionymi, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa Europa (Digital Europe), europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Podjęcie takich kroków ma na celu szybsze rozpowszechnianie informacji na szczeblu krajowym i regionalnym, a także wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji oraz poprawę efektywności programu Horyzont Europa.