Śląsk będzie największym beneficjentem dotacji unijnych w perspektywie 2021-2027

Spośród wszystkich województw to właśnie województwo śląskie otrzyma najwięcej środków w najbliższej perspektywie – prawie 5 mld euro!

W ramach funduszy polityki spójności, regiony otrzymają łącznie 28,4 mld euro, z czego najwięcej środków, bo niemal 2,8 mld euro zostanie przeznaczonych woj. śląskiemu. Obecnie wciąż trwają prace nad ostateczną wersją programu regionalnego, natomiast obecnie wiadomo już, że pula środków przeznaczona na dotacje unijne zostanie podzielona na wsparcie szczęściu priorytetów.

 

Dotacje unijne – innowacyjne i ekologiczne rozwiązania 

Pierwszym z obszarów jest Inteligentne Śląskie – na ten sektor zostanie przeznaczona kwota ok. 443 mln euro, obejmuje wzrost konkurencyjności MŚP, rozwijanie kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, a także wsparcie badań i innowacji. Ponadto dotacje unijne będą przeznaczone na zwiększenie potencjału cyfryzacji.

Środki unijne w ramach drugiego priorytetu, które stanowią 532 mln euro zostaną przeznaczone na działania z zakresu Ekologiczne Śląskie. Będą to inwestycje promujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz takie uwzględniające zmiany klimatyczne. Ponadto wszelkie kroki podejmowane w celu transformacji do systemu o obiegu zamkniętym, ekologicznym zarządzaniu gospodarką wodą, zachowaniu różnorodności biologicznej, a także wdrażaniu ekomobilności w miastach.

W celu ułatwienia wprowadzania ekozmian w aglomeracjach miejskich, ponad 300 mln euro stanowiących szereg kolejnych dotacji unijnych, zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe i kolejowe oraz poprawiające dostęp do Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Wszystko za sprawa kolejnego priorytetu noszącego nazwę Mobilne Śląskie.

 

Dotacje unijne wspierające mieszkańców

Społeczne Śląskie umożliwi mieszkańcom województwa zdobywanie nowej wiedzy, aktywizację zawodową i podnoszenie kompetencji. Na ten cel zostanie przeznaczonych 593 mln zł, które wspomogą także działania w zakresie zdobywania zatrudnienia oraz modernizację instytucji rynku pracy. Wysoka jakość edukacji i szkoleń ukierunkowanych na proces uczenia się przez całe życie to kolejny obszar jakim obejmą dotacje unijne. Ponadto wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu wyrównanie szans oraz aktywną integrację grup społecznych i obywateli państw trzecich. Środki unijne z tego priorytetu zostaną także zainwestowane w poprawę dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia.

Przedostatni priorytet Śląskie dla mieszkańca ma na celu wsparcie usług edukacyjnych, zwiększenie poziomu integracji społeczno-ekonomicznej, a także zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim osobom potrzebującym. Ponadto w ramach tego instrumentu zostanie wzmocniona rola turystyki i kultury. Kwota dotacji unijnych z tego obszaru to około 195 mln euro.

Ostatni szósty priorytet Śląskie bliżej mieszkańców dotyczy wsparcia w zintegrowany rozwój na obszarach miejskich i wiejskich. Pula środków wynosi 231 mln euro.

 

Patrząc na nowy program rozwoju województwa śląskiego można stwierdzić, że w przeciągu najbliższych 7 lat region ten zostanie wzbogacony o kolejne kreatywne pomysły i inicjatywy, a dotacje unijne pozwolą na podjęcie wielu poważnych inwestycji, dzięki którym Górny Śląsk jeszcze bardziej się wyróżni.