Kwalifikowalność w projekcie unijnym

Czym jest kwalifikowalność wydatków w projekcie? To jedna z podstawowych rzeczy, z którą Wnioskodawca powinien się zapoznać składając wniosek o dotację dla firmy. Jest to o tyle istotne, ponieważ w przypadku uwzględnienia we wniosku wydatków niezgodnych z założeniami konkursu, pozycja może zostać uznana za niekwalifikowana i nieobjęta dotacją. Założenia dotyczące kwalifikowalności wydatków również dotyczą nowego mechanizmu REACT-EU umożliwiającego otrzymanie dotacji dla firm, a który został uruchomiony w odpowiedzi na skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o REACT-EU, kliknij tutaj.

Ocena kwalifikowalności wydatków w ramach REACT-EU

Ocena odbywa się bardzo podobnie jak w innych programach regionalnych. Analiza zgodności poniesienia wydatków obejmuje obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, umowę o dofinansowanie projektu, wytyczne i oraz inne dokumenty, do których stosowania zobowiązał się beneficjent np. projekt budowlany.
Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, do momentu przekazania dotacji dla firmy, Beneficjent musi przebrnąć przez kilka punktów. Planowane wydatki są sprawdzane na kluczowych etapach projektu, rozpoczynając od oceny wniosku o dofinansowanie, następnie w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność, a także na kontroli w siedzibie Beneficjenta. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa, w okresie trwałości.

Jakie są warunki kwalifikowalności wydatków 

Aby wydatek został uznany za kwalifikowany, musi zostać zweryfikowany pod kątem kilku podstawowych punktów, a mianowicie:
a) został faktycznie poniesiony – wydatek został zakupiony i znajduje się w miejscu realizacji projektu;
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa – posiada wymagane certyfikaty, decyzje itp.;
c) jest zgodny z PO i SZOOP – wpisuje się w założenia programów operacyjnych i strategii;
d) został uwzględniony w budżecie projektu – wydatek został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym;
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy – np. został zakupiony w trakcie realizacji projektu (nie wcześniej i nie później);
f) jest niezbędny do realizacji celów i został poniesiony w związku z realizacją projektu – wydatek został prawidłowo uzasadniony i jest konieczny do osiągnięcia celów i rezultatów projektu;
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – został poniesiony zgodnie z zasadą konkurencyjności lub szacowania rynku
h) został należycie udokumentowany – beneficjent posiada dowód zakupu, dowód zapłaty i dokumentację księgową
i) został wykazany we wniosku o płatność – wydatek został wskazany do rozliczenia wraz z niezbędną dokumentacją
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych – innymi słowy, wydatek musiał zostać poniesiony – nie można rozliczać zaplanowanych w przyszłości wydatków
k) jest zgodny z innymi warunkami określonymi w Wytycznych lub określonymi przez IZ PO w SZOOP, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Umowa o dofinansowanie w ramach REACT-EU

Umowa o dofinansowanie w ramach REACT-EU, jaką podpisują Beneficjenci w nieznacznym stopniu różni się od innych. Ważnym elementem jest zapis, że wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie.
Rozliczenia i wypłata środków dla firmy
Beneficjent nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i nie częściej niż raz w miesiącu licząc od dnia zawarcia umowy składa wniosek o płatność, w ramach którego:
1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji i/lub
2) wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu i/lub
3) przekazuje informację o postępie realizacji projektu
Podmiot w celu rozliczenia wydatków, składa wraz z wnioskiem o płatność dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków:
1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w tym przejściowe świadectwa płatności.
2) dokumenty potwierdzające odbiór dostaw/usług/robót budowlanych lub wykonanie prac. Załącznik potwierdzający powinien wskazywać jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane. Powinien zawierać również informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) w przypadku dostaw, w ramach których nie zostały wykonane roboty/usługi w zakresie montażu/instalacji – protokoły odbioru przedmiotu zamówienia, z podaniem miejsca ich składowania,
4) wyciągi bankowe z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewy bankowe lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków,
5) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację projektu,
6) inne żądane przez instytucję dokumenty lub wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją projektu, w związku z weryfikacją wniosku o płatność, we wskazanym terminie

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację w zakresie refundacji lub zaliczki – stanowi to podstawę do dokonania płatności na konto – przekazania dotacji dla firmy.
Następnym etapem, będzie kontrola Twojego projektu. Tutaj dowiesz się jak będzie wyglądała ta procedura.

zobacz inne dotacje ue

kategoria poświęcona dotacjom unijnym

robogrant dofinansowanie dla firm
Kredyt Ekologiczny
zobacz wszystkie