Kwalifikowalność w projekcie unijnym

Czym jest kwalifikowalność wydatków w projekcie? To jedna z podstawowych rzeczy, z którą Wnioskodawca powinien się zapoznać składając wniosek o dotację dla firmy. Jest to o tyle istotne, ponieważ w przypadku uwzględnienia we wniosku wydatków niezgodnych z założeniami konkursu, pozycja może zostać uznana za niekwalifikowana i nieobjęta dotacją. Założenia dotyczące kwalifikowalności wydatków również dotyczą nowego mechanizmu REACT-EU umożliwiającego otrzymanie dotacji dla firm, a który został uruchomiony w odpowiedzi na skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o REACT-EU, kliknij tutaj.

Ocena kwalifikowalności wydatków w ramach REACT-EU

Ocena odbywa się bardzo podobnie jak w innych programach regionalnych. Analiza zgodności poniesienia wydatków obejmuje obowiązujące przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, umowę o dofinansowanie projektu, wytyczne i oraz inne dokumenty, do których stosowania zobowiązał się beneficjent np. projekt budowlany.
Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, do momentu przekazania dotacji dla firmy, Beneficjent musi przebrnąć przez kilka punktów. Planowane wydatki są sprawdzane na kluczowych etapach projektu, rozpoczynając od oceny wniosku o dofinansowanie, następnie w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność, a także na kontroli w siedzibie Beneficjenta. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa, w okresie trwałości.

Jakie są warunki kwalifikowalności wydatków 

Aby wydatek został uznany za kwalifikowany, musi zostać zweryfikowany pod kątem kilku podstawowych punktów, a mianowicie:
a) został faktycznie poniesiony – wydatek został zakupiony i znajduje się w miejscu realizacji projektu;
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa – posiada wymagane certyfikaty, decyzje itp.;
c) jest zgodny z PO i SZOOP – wpisuje się w założenia programów operacyjnych i strategii;
d) został uwzględniony w budżecie projektu – wydatek został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym;
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy – np. został zakupiony w trakcie realizacji projektu (nie wcześniej i nie później);
f) jest niezbędny do realizacji celów i został poniesiony w związku z realizacją projektu – wydatek został prawidłowo uzasadniony i jest konieczny do osiągnięcia celów i rezultatów projektu;
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – został poniesiony zgodnie z zasadą konkurencyjności lub szacowania rynku
h) został należycie udokumentowany – beneficjent posiada dowód zakupu, dowód zapłaty i dokumentację księgową
i) został wykazany we wniosku o płatność – wydatek został wskazany do rozliczenia wraz z niezbędną dokumentacją
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych – innymi słowy, wydatek musiał zostać poniesiony – nie można rozliczać zaplanowanych w przyszłości wydatków
k) jest zgodny z innymi warunkami określonymi w Wytycznych lub określonymi przez IZ PO w SZOOP, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Umowa o dofinansowanie w ramach REACT-EU

Umowa o dofinansowanie w ramach REACT-EU, jaką podpisują Beneficjenci w nieznacznym stopniu różni się od innych. Ważnym elementem jest zapis, że wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie.
Rozliczenia i wypłata środków dla firmy
Beneficjent nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i nie częściej niż raz w miesiącu licząc od dnia zawarcia umowy składa wniosek o płatność, w ramach którego:
1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji i/lub
2) wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu i/lub
3) przekazuje informację o postępie realizacji projektu
Podmiot w celu rozliczenia wydatków, składa wraz z wnioskiem o płatność dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków:
1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w tym przejściowe świadectwa płatności.
2) dokumenty potwierdzające odbiór dostaw/usług/robót budowlanych lub wykonanie prac. Załącznik potwierdzający powinien wskazywać jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane. Powinien zawierać również informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) w przypadku dostaw, w ramach których nie zostały wykonane roboty/usługi w zakresie montażu/instalacji – protokoły odbioru przedmiotu zamówienia, z podaniem miejsca ich składowania,
4) wyciągi bankowe z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewy bankowe lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków,
5) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację projektu,
6) inne żądane przez instytucję dokumenty lub wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją projektu, w związku z weryfikacją wniosku o płatność, we wskazanym terminie

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację w zakresie refundacji lub zaliczki – stanowi to podstawę do dokonania płatności na konto – przekazania dotacji dla firmy.
Następnym etapem, będzie kontrola Twojego projektu. Tutaj dowiesz się jak będzie wyglądała ta procedura.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings